Orgány svazku a kontakty

Svazek obcí Cyklostezka Varhany byl založen v roce 2001 za účelem sdružení sil a prostředků při uskutečňování výstavby a provozování cyklostezky Varhany. Orgány svazku obcí jsou výbor svazku a revizní komise. O všech záležitostech svazku rozhoduje výbor. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen svazku jmenuje do výboru 1 člena. Osobou oprávněnou jednat a podepisovat za svazek je předseda, který je volen na funkční období jednoho roku. v době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda v plném rozsahu oprávnění předsedy. V současné době byli jednotlivými členskými obcemi jmenováni tito zástupci:

Výbor svazku:
Předseda svazku:                   Ing. Jaroslav Turnhöfer (místostarosta města Česká Lípa)
Místopředseda svazku:         Bc. Marcela Novotná (starostka Nového Oldřichova)
                                             

Členové výboru:                    Pavel Erben (místostarosta Volfartic)
                                             Bc. František Kučera (starosta města Kamenický Šenov)
                                              
                                            
                                                                                         
                    
Revizní komise:                      Adéla Kindermannová

                                              Ing. Šárka Svitáková
                                              Soňa Kacafírková
                                              Bc. Anna Hlinčíková

                                                                                       

                                            

Agendu svazku obcí zajišťuje:
manažer DSO:                         Miroslav Pröller
účetní svazku:                        Helena Schönbecková (firma KODAP CL, s.r.o.)